NEWS INFORMATION
太极者,无极而生,动静之机,阴阳之母也。动之则分,静之则合。无过不及,随曲就伸。人刚我柔谓之走,我顺人背谓之粘
2020-04-29
?张三丰  一举动周身俱要轻灵,尤须贯串。气宜鼓荡,神宜内敛,无使有缺陷处,无使有凹凸处,无使有断续处。其根在脚,发于腿,主宰于腰,行于手指,由脚而腿而腰,总须完整一气,向前退后,乃能得机得势。有不得机得势处,身便散乱,其病必于腰腿求之,上...
2020-05-10
Prev 1 Next
Jiangxi Aurora Trading Co.,Ltd.
江西极光贸易有限公司
One Stop Solution
HOME                ABOUT US      PRODUCT LINE      NEWS      CONTACT US
MAIL:hello@jxaurora.com
TEL.:+86 18720937104
ADDRESS:Room 402,Unit 2,Building 38,Quanfeng International Garden,Xuefu Road,Qincheng Town,Nanfeng County,Fuzhou City,Jiangxi Province,China   Post Code:344500